۱۹ شهريور خجسته باد

بر تو ای انسان والا07.gif

 دلاور مــــــــرد

 مهربان بــــانـــــــــی

 همــــراه و غمخوارمان

35.gifميلاد امام علی «ع» روز مــــرد (پدر) مبارک باد 35.gif

بزرگا ! جاودان مردا ! هُشيواری و دانايی

نه ديروزی که امروزی. نه امروزی که فردايی

همه ديروز ما از تو، همه امروز ما با تو

همه فردای ما در تو که بالايــــی و والایــــــی

چو زينجا بنگرم، زان سوی دَه قرنت همی بينم

که می‌گويی و می‌رويی و می‌بـــالــی و می‌آيــــی؛

به گِردت شاعران انبوه و هر يک قُله‌ای بِشکوه

تو اما در ميان گويی دماونـــــدی که تنهــــــــايی :

سراندر ابرِ اسطوره به ژرفا ژرف انديشه

به زير پرتو خورشيدِ دانايی چه زيبـــايی!

هزاران ماه و کوکب از مدارِ جانِ تو تابان

که در منظومه‌ی ايران، تو خورشيدی و يکتايی ...35.gif

گهی در گونه‌ی ابر و گهی در گونه‌ی باران

همه از تو به تو پويند جوباران که دريايی

چو دست حرب بگشايند مردان در صف ميدان

به سانِ تُنـــدَر و تنًين همه تن بانگ و هرٌايی

چو جای بزم بگزينند خوبــــان در گلستان‌ها

همه جان، چون نسيم، آرامشی وَبريشم آوايی ...

پناهِ رستم و سيمرغ و اِفريدون و کيخسرو

دليری، بِخرَدی، رادی، توانايی و دانايی

اگر سهراب، اگر رستم، اگر اسفنــديـــارِ يَل

به هيجا و هجوم هر يکی‌شان صحنه‌آرايی

پنـــــــاه آرند سوی تـــو، همه، درتنگنايی‌ها 08.gif

تويی سيمرغ فرزانه که در هر جای ملجايی ...

تو گويی قصٌه بهرِ کودکِ کُرد و بلوچ و لُر

گر از کاووس می‌گويی ور از سهراب فرمايی

خِرَد آموز و مهر آميز و داد آيين و دين پرور ...

هُشيوار و خِـــرَد مـــــردی به هر انديشه بينايی35.gif

هماره از تو گرم و روشنيم، سيمرغ فرزانه!

اگر در صبح خـــــرداد و اگر در شامِِ يلدايی

حکيمان گفته‌اند: « آنجا که زيبايی‌ست بِشکوهی‌ست »

چو دانستم تو را، ديدم که بِشکوهی که زيبايی

چو از دانايی و داد و خِرَد، دادِ سخن دادی

مرنج ار در چنين عهدی، فراموشِ بعمدايی

ندانيم و ندانستند قَـــــدرت را و می‌داننـد

هنرسنجانِ فرداها که تو فردی و فردايی

 

بــزرگا ! بخرَدا ! رادا ! به دانــایـــی که می‌شايد

اگر بر ناتوانی‌های اين خُردان ببخشايی.

 

پدر شايسته‌ی آينده

(( بزرگا ! جاودان مردا ! ))

بر تو ۱۹ مبارک باد!

 

 

 

/ 3 نظر / 12 بازدید
پری

يک سلام و صد تا بـــوس/ بر دستان پرچین، پر مهر و زحمت کش پــــدر/ هزاران درود/ یکصد هزار سپاس/ بر پــدرانِ شايستــه‌، مهربان، نيکوکار،جوانمــرد، پرتـوان، خردمند،باوفا، و....باصفای/گذشته،حال و آينده/X:

يه بنده خداي بي گناه...!

سلام به بچه های جنگل سبز.خيلی محشر بود بابا. حال کردم.دمت گرم.اما نفهميدم جمله آخرش يعنی چه...! ((بر تو ۱۹ مبارک)) ولی هر چی بود خيلی باحال بود.