نشانی

يک قدم تا مرز ما ماندست ، همت می کنی ؟
خانه ی دل را مزين از صداقت می کنی ؟

من اگر با تو شوم ما غصه ها حل می شود
مساله آسان تر از اين است ، دقت می کنی ؟

چشم هايت آيه ای روشن ز عشق و دوستی ست
شب به شب در آينه آن را تلاوت می کنی ؟

واژه هايت مبهم و گنگ است . گيجم کرده ای
اندکی شفاف تر از عشق صحبت می کنی ؟

نامه ها هر شب برايت می نويسم ای عزيز
اين دم آخر نشانی را محبت می کنی ؟

/ 1 نظر / 5 بازدید
:)

کوچه ما بن بست است!