پرواز دل

01.gifكو چنان ياري كه گردد خوش هم آواز دلم
دستها افشان كند يك لحظه با ساز دلم
دستها افشان كند وانگه به رقص آرد مرا
تا به بيند با دو چشم خوبش اعجاز دلم
چون به رقص آمد دلم تا كهكشانها سركشد
بيند از آنها فراتر باز پرواز دلم
عاشقم من وين دل بيچاره عاشق تر زمن
كس نميداند بهاي عشق ممتاز دلم
تار و پود اين دلم با عشق ميباشد عجين
عشق مردم هست در انجام و آغاز دلم
از نسيمي مي‎رمد وز برگ گل نازك تر است
بيش از اين جانا نظر كن خوش بشهباز دلم
07.gif

/ 0 نظر / 8 بازدید