بگذار چيزی باشم

اگر نمی توانم هميشه مال تو باشم

اجازه بده گاهی ، زمانی از آن تو باشم .

و اگر نمی توانم گاهی زمانی از آن تو باشم

بگذار هر وقت که تو می گويی ، کنار تو باشم .

/ 3 نظر / 9 بازدید
اون يکی

سی چی التماس ميکنی ؟! اول بگو بيک ش گفت يا نگفت ؟!

:)

خود گوي و خود خندي عجب فرد هنرمندی:)

salam be maa ham sar bezanin