!!!!!

خبرت هست که در مصر شکر ارزان شد
خبرت هست که دی گم شد و تابستان شد

خبرت هست که ريحان و فرنفل در باغ
زير لب خنده زنانند که کار آسان شد

خبرت هست که بلبل زسفر بازآمد
در سماع آمد و استاد همه مرغان شد

خبرت هست که در باغ کنون شاخ درخت
مژده نوبشنيد از گل دوست افشان شد

خبرت هست که جان مست شد از بوی بهار
سرو خوش رقص‌کنان در حرم سلطان شد

خبرت هست که لاله رخ پرخون آمد
خبرت هست که گل خاصه يک ديوان شد

خبرت هست ز دزدی دی دیوانه
شحنه عدل بهــــــــــار آمد و او پنـــــــــهان شد!!!

/ 2 نظر / 12 بازدید
حميد

خبرت هست که بی روی تو آرامم نيست ؟ ... همين !