تقديم به همه‌ی دوستانم

 


If you should die
before me, ask if you
could bring a friend.

--  Stone Temple Pilots

 

اگر تو خواستی قبل از من بميری

 بهم بگو که می خوای يه دوست رو هم همراه خودت ببری يا نه .

 

If you live to be a hundred,
I want to live to be
a hundred minus one day,
so I never have to live
without you.

--  Winnie the Pooh

اگر می خوای صد سال زندگی کنی

من می خوام يه روز کمتر از صد سال زندگی کنم

چون من هرگز نمی تونم بدون تو زنده باشم.

  
  قبل از اقا موشه بميرم


True friendship is
like sound health;
the value of it is
seldom known
until it is lost.

--  Charles Caleb Colton

دوستی واقعی مثل سلامتی هست

ارزش اون رو معمولا تا وقتی که از دستش بديم نمی دونيم.

دوستي

 A real friend
is one who walks in
when the rest
of the world walks out.


يک دوست واقعی اونی هستش که وقتی مياد

که تموم دنيا از پيشت رفتن.

  

Don't
walk in front of me,
I may not follow.
Don't walk behind me,
I may not lead.
Walk beside me and
be my friend.
-- Albert Camus

جلوی من قدم بر ندار،

شايد نتونم دنبالت بيام.

پشت سرم راه نرو،

شايد نتونم رهرو خوبی باشم.

کنارم راه بيا و دوستم باش.

 

Friends are God's way of taking care of us.
 

دوستان، روش خدا برای محافظت از ما هستن.

باوركن


Friendship is one mind
in two bodies.

--  Mencius


دوستی يعنی يک روح در دو بدن .
 


دوستت دارم

 
I'll lean on you and
you lean on me and
we'll be okay

--  Dave Matthews

من به تو تکيه می کنم و تو به من

و اونوقت همه چيزمون مرتبه.


If all my friends were
to jump off a bridge,
I wouldn't jump with them,
I'd be at the bottom to
catch them.

اگر تمام دوستام بخوان از يه پل رد بشن،

من با اونا عبور نخواهم کرد،

بلکه اون طرف پل خواهم بود برای کمک به اونا.
 

Everyone hears
what you say.
Friends listen to
what you say.
Best friends
listen to what you don't
say.

هر کسی چيزايی رو که شما می گين می شنوه.

ولی دوستان به حرفای شما گوش می دن.

اما بهترين دوستان

حرفايی رو که شما هرگز نمی گين می شنون.


My father always used
to say that when you die,
if you've got five real friends
then you've had a great life

--  Lee Iacocca

پدرم هميشه بهم می گه موقع مردن ،

اگر پنج تا دوست واقعی داشته باشی ،

اونوقت هست که زندگی بزرگی داشتی.

داشتن شما

  
Hold a true friend with both your hands
--  Nigerian Proverb


يک دوست واقعی رو دو دستی بچسب.
 

A friend is someone who knows
the song in your heart
and can sing it back to you
when you have forgotten
the words.;

--  Unknown

يه دوست، فردی هست که آهنگ قلبت رو می دونه

و می تونه وقتی تو کلمات رو فراموش می کنی

اونا رو واسه ات بخونه.

  دوستي بهترين هديه هستي است

 

با تشکرازسنجاب07.gif((http://www26.brinkster.com/IZADPANAH/TMP/FILE.HTML))

/ 7 نظر / 7 بازدید
حميد

Hold a true friend with both your hands

پری كوچک تو

جلوی من قدم بر ندار،| شايد نتونم دنبالت بيام.| پشت سرم راه نرو،| شايد نتونم رهرو خوبی باشم.| کنارم راه بيا و دوستم باش.| گوش کن پری ! (( کسی که دوست می‌داری همه حقی برتو دارد از جمله اینکه دوستت نداشته باشد)) (( آنکه در دوستی ملامت نکشد، دوست نخواهد بود)) گوش کن ...! (( اوج شادمانی زندگی این است که بدانی کسی دوستت دارد.)) دوستی‌هایتان پایدار و جاودان باد:X

چکاوک

آنچه می ماند : عشق است و محبت ¤ آنچه بايد برود : خشم است و نفرت ¤ عاشقان را گر در آتش می‌پسندد لطف دوست ¤ تنگ چشمم گر نظر بر چشمه‌ی کوثر کنم¤ باور کنيد رفقای جنگل سبز باور ! ¤

سنجاب

واي ! چه جالب ! هيچ فکر نميکردم اينجا ببينمش!

اون یکی

يک دوست واقعی دیگر هم دارم !.....*(( يک دوست واقعی اونی هستش که وقتی مياد که تموم دنيا از پيشت رفتن))* ......اسمش ((دیونه)) است .

مثل من

بعضي دوستان پل ميشوند و ديگران به هم ميرسند و...!