بهترينم ؟!

 شعر از معينی کرمانشاهی:

 

هر چه بينا چشم ،رنج آشنائي بيشتر
هر چه سوزان عشق، درد بيوفائي بيشتر
هر چه جان کاهيده تر، نزديکتر پايان عمر
هر چه دل رنجيده تر، سوز جدائي بيشتر
هر چه صاحبدل فزون، برگشته اقبالي فزون
هر چه سرآزاده تر، افتاده پائي بيشتر
هر چه دل رنجيده تر، زندان هستي تنگ تر
هر چه تن شايسته تر، شوق رهائي بيشتر
هر چه دانش بيشتر، وامانده تر در زندگي
هر چه کمتر فهم، کبر و خودنمائي بيشتر
هر چه تن در رنج و زحمت، نا اميدي عاقبت
هر چه با ياران وفا، بي اعتنائي بيشتر

 

.....

 

 

/ 2 نظر / 7 بازدید
........

هر چه با ياران وفا، بي اعتنائي بيشتر ./زيبا بود .

:)

دقيقا....