دوستانه!

بانوی من !

کوچه بن بست ما کوچک است اما نه به حقيری دل من!

بانوی من !

حوضک خانه ما عميق است اما نه به عمق جراحت تو!

بانوی من !

گلهای رز باغچه ما انبوه است اما نه به انبوهی اندوه تو !

بانوی من !

درخت کوچک خانه ما سيب دارد اما نه به سرخی خون دل من !

 

-سيب قرمز-

/ 6 نظر / 10 بازدید
تيام

سلام/عاشق باش وعاشقی کن/عشق بورز واميدوار باش

achbar agha

سلام عليکوم. کيفين احوال؟ بابام جان اگر شيکايتی چيزی داری بيا ويبلاخ بنده شيکايت وارد کن. در اسرع وگت رسيدگی ميشود. فهلن بای.

جلال سمیعی

هه! بگویید ببندند پنجره ی آسمان را !تازگیها باران دروغ می آید!معشوق عاشق شده!!!

karegar

ميدونی !!؟برای نوشته هات نميشه کامنت گذاشت.......برای اينکه همه رو خودت ميگی

حميد

تو به من خنديدی / و نمی دانستی / که من از باغچه ی همسايه / به چه دلهره ای / سيب را دزديدم .... باغبان از پی من تند دويد . سيب را دست تو ديد ....سيب دندان زده از دست تو افتاد بخاک .

shahab

بسارند از تو زيباتر از تو رعناتر اما بانو تويی........